ផលិតផលល្អឥតខ្ចោះទាំងអស់ចុះ

*នៅពេលចេញដំណើរអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកចែកចាយសកលរបស់យើងគឺបច្ចេកវិទ្យាផ្សងព្រេងតាមអាកាស