ទម្រង់ការប្រាក់លក់បន្ត

Perfect Descent បច្ចុប្បន្នមិនទទួលយកអ្នកលក់បន្តថ្មីទេ ដោយសារតម្រូវការផលិតផលខ្ពស់ និងការផលិតមានកំណត់។ អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការបំពេញទម្រង់ការប្រាក់នេះ ហើយយើងនឹងទៅដល់នៅពេលដែលសមត្ថភាពផលិតមានភាពប្រសើរឡើង។